Aplicatiu SIG del grau de vulnerabilitat de les suredes al canvi climàtic

Grau d’adequació ecològica

Per avaluar l’impacte de la restricció hídrica del canvi climàtic s’ha utilitzat una projecció futura de la evapotranspiració potencial (ETP). Primer, s’ha avaluat el valor llindar de ETP del període 1985-2015 que delimita les zones de qualitat d’estació alta. Posteriorment, s’ha obtingut el valor mitjà de ETP per al període 2020-2050 amb la projecció climàtica segons un model regional estandarditzat.

Així, el següent mapa mostra les zones de sureda a Catalunya on es preveu un valor de ETP major que el llindar equivalent a les zones de qualitat d’estació alta com les zones no adequades per restricció hídrica.


Vulnerabilitat als Grans Incendis Forestals

Per avaluar la vulnerabilitat a GIF es presenten dos factors: el risc d’incendi tipus i la vulnerabilitat estructural, que poden visualitzar-se com a capes independents en el següent mapa.

El risc d’incendi tipus, valorat en tres categories, es correspon amb la informació del Mapa de risc d’incendi tipus ORGEST per a les zones de sureda, que utilitza la informació del règim d’incendis a partir dels incendis històrics, sense tenir en compte les condicions actuals de l’estructura forestal. El risc d’incendi tipus és la informació més rellevant per avaluar la vulnerabilitat a GIF.

La informació respecte a la vulnerabilitat de l’estructura forestal té canvis espacials i temporals a petita escala que dificulten l’avaluació a nivell regional. En el següent mapa es presenta una primera aproximació indicativa de la vulnerabilitat estructural a partir de la informació del IFN3, utilitzant el sistema de classificació ORGEST de les CVFoC, i generalitzada per a les zones de sureda.


Risc d’afectació per Coraebus undatus

El grau de vulnerabilitat a afectacions de corc s’ha avaluat mitjançant variables ecològiques i dades de captures de les campanyes de 2012 a 2017. Així, s’ha generat un model lineal mixt generalitzat per predir espacialment les captures de corc a partir de la pluviometria acumulada dos anys abans. El mapa següent presenta les zones de sureda classificades en més i menys vulnerables segons el nivell de captures previst per 2018 a partir de la pluviometria acumulada entre juliol de 2015 i juny de 2016.