Accions i calendari

El projecte Life+SUBER contempla les següents accions:

 1. Selecció de rodals demostratius a les quatre principals àrees de distribució de la sureda a Catalunya (Alt Empordà, Montseny-Guilleries, Gavarres, Montnegre-Corredor) i signatura de convenis amb els propietaris de les finques forestals on es porten a terme els tractaments silvícoles.
 2. Diagnòstic inicial de les zones demostratives i redacció del plec de condicions tècniques de les actuacions silvícoles.
 3. Implementació dels models de gestió innovadors i posterior descripció tècnica d’aquests models, mitjançant diferents tractaments silvícoles, amb 3 objectius diferents:
  • Millora de la vitalitat de suredes i de la producció de suro: 16 rodals, 64 ha
  • Prevenció de grans incendis forestals a escala de paisatge: 8 rodals, 32 ha
  • Restauració de la sureda degradada: 4 rodals, 12 ha
 4. Implementació del control bio-racional de la plaga Coraebus undatus a escala real (15 rodals, 120 ha).
 5. Elaboració d’eines de gestió per integrar aquesta adaptació al canvi climàtic a la política forestal i a la normativa del subsector surer català, assegurant la seva implementació futura a una escala major.
 6. Seguiment tècnic detallat de les actuacions implementades (tractaments silvícoles i dispositius de trampeig massiu), que permeti realitzar una avaluació precisa dels seus efectes ambientals (millora dels paràmetres relacionats amb la vitalitat del bosc i bon estat sanitari), econòmics i socials. El monitoratge es basarà en la instal·lació de parcel·les permanents de seguiment als rodals tractats i també en rodals aliens al projecte, on el propietari realitzarà una gestió tradicional. Es faran mesures prèvies i posteriors al tractament, que es repetiran periòdicament durant el transcurs del projecte.
 7. Realització d’accions de comunicació i difusió, especialment les de transferència de coneixement i tecnologia, dirigides a propietaris i gestors de suredes, tècnics i administració, per incorporar les eines desenvolupades a la política i també a la societat en general, local i internacional.

Per això es preveu: creació de pàgina web; disseny i edició de fulletons divulgatius, roll-ups, USB i panells informatius; realització de jornades (mínim 4 jornades tècniques) i comunicacions en congressos sectorials; edició d’un vídeo divulgatiu; redacció d’articles i edició de documents tècnics.

 

Veure totes les accions del projecte: