Antecedents

10 Autora Eva Viladrich El canvi climàtic representa una seriosa amenaça per a la conservació de les suredes, la producció sostenible de suro i la cadena de valor lligada a aquest producte. Entre les principals amenaces que de forma previsible afectaran a les suredes, els efectes de les quals ja s’estan manifestant en l’actualitat, cal destacar: la menor vitalitat i productivitat causat per un major estrès hídric, l’augment de les plagues, especialment Coraebus undatus, i la major freqüència de grans incendis forestals. A més, aquests impactes previsibles es sumen a un marc normatiu que en molts aspectes és inadequat a aquest nou context.

Els boscos de Quercus suber ocupen a la UE al voltant de 20.000 Km2 i el 65% de la seva àrea de distribució mundial es troba principalment a Espanya, Portugal, França i Itàlia, zones altament vulnerables al canvi climàtic.

 

Les principals manifestacions previstes del canvi climàtic al Mediterrani occidental són una reducció de la pluviometria, un increment de les temperatures (més acusada a l’estiu) i un increment dels episodis meteorològics extrems (onades de calor, sequeres rigoroses) que, com s’ha avançat y segons les previsions, produiran els següents impactes sobre els boscos de surera:

Aquests impactes tindran uns efectes clarament negatius sobre les funcions productives, ambientals i socials dels boscos de sureres: menor producció de suro i menor qualitat del producte, menor capacitat de captació de carboni, pèrdua de qualitat de l’hàbitat per moltes espècies i biodiversitat, increment de l’erosió, i pèrdua de qualitat del paisatge i del seu valor com entorn turístic i d’oci. Per altra banda, incidiran de forma negativa en l’estat de conservació d’aquest hàbitat, qualificat actualment com a “desfavorable-inadequat” (EUNIS).

IMG_7581

Es tracta de boscos molt lligats a l’ús antròpic, que des de fa mil·lennis els ha explotat per obtenir pastures, llenya i, sobretot, suro. Actualment, la conservació dels boscos de Quercus suber passa per la

gestió sostenible i aquesta es sustenta econòmicament amb la producció de suro. En aquest context, és necessari incorporar en la gestió noves tècniques i metodologies per, des d’un enfocament integral, millorar les capacitats d’adaptació al canvi climàtic d’aquest tipus de boscos.

Per això, les accions plantejades en aquest projecte es centren en la implementació i demostració de noves tècniques de gestió forestal en suredes, amb l’establiment de rodals demostratius que serveixin d’exemple real de l’aplicació d’aquestes tècniques, a més de la transferència de coneixement i tecnologia i la promoció de la sensibilització ambiental sobre la conservació d’aquest tipus de boscos.

Cal destacar que l’estratègia de la UE per l’adaptació al Canvi Climàtic, adoptada per la Comissió durant el mes d’abril de 2013, té per objectiu contribuir a configurar una Europa més resilient al canvi climàtic; i en aquest sentit, l’adaptació al canvi climàtic dels sistemes forestals constitueix un aspecte central de la política de la Unió Europea.