Programa Life

LogoLife

LIFE+ és l’instrument de suport financer als projectes ambientals i de conservació de la naturalesa de la Unió Europea, que contribueixen al desenvolupament i l’aplicació de la política i el Dret en matèria mediambiental. El programa LIFE+ també facilita considerablement la integració d’aspectes mediambientals a altres polítiques i, de manera més general, contribueix al desenvolupament sostenible.

LIFE+ és el successor del programa LIFE, engegat el 1992. Fins avui hi ha hagut quatre fases completes del programa (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 i LIFE +: 2007-2013). La quarta fase del programa disposa d’un  pressupost total de 2.143 milions d’euros, i consta de tres components:

LIFE+ «Naturalesa i Biodiversitat»: cofinança projectes de bones pràctiques o demostratius que contribueixin a l’aplicació de les Directives Aus i Hàbitats i la Xarxa Natura 2000, és a dir, que contribueixin a la conservació d’hàbitats naturals i de fauna i flora d’interès comunitari.

LIFE+ «Política i Governança Mediambiental»: permet finançar projectes innovadors o experimentals que contribueixin a l’aplicació de la política ambiental europea i al desenvolupament d’idees, tecnologies, mètodes i instruments innovadors.

LIFE+ «Informació i Comunicació»: cofinança projectes de comunicació i campanyes de sensibilització sobre qüestions de protecció de la naturalesa o de conservació de la biodiversitat, així com projectes relacionats amb la prevenció d’incendis forestals.

LIFE+ es regula mitjançant el Reglament (CE) núm. 614/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a l’instrument financer per al medi ambient i és gestionat per la Comissió Europea.