Accions del projecte

Accions preparatòries

A1. Reunions amb propietaris i signatura de convenis corresponents a les zones de tractaments silvícoles demostratius

A2. Reunions amb propietaris i signatura de convenis corresponents a les zones demostratives de trampeig massiu de Coraebus undatus

A3. Diagnòstic inicial de les zones demostratives amb tractaments silvícoles, redacció de plecs de condicions tècniques de les actuacions silvícoles i tramitació de llicències

Accions d’implementació

B1. Models de gestió per la millora de la vitalitat i la producció de masses de Quercus suber

B2. Models de gestió per la millora de la resiliència a incendis forestals de masses de Quercus suber

B3. Models de gestió per la restauració de la sureda degradada

B4. Implementació del control bio-racional de poblacions de Coraebus undatus a escala real a Catalunya

B5. Eines per integrar l’adaptació al canvi climàtic a la política forestal i a la normativa del subsector surer català

 

Accions de seguiment

C1. Creació i funcionament del Comitè d’Experts

C2. Seguiment tècnic de la implementació de models de gestió silvícola

C3. Seguiment tècnic de la implementació del control bio-racional de Coraebus undatus

C4. Avaluació de l’impacte socioeconòmic del projecte

 

Accions de comunicació i difusió

D1. Disseny de la imatge corporativa, del Pla de Comunicació definitiu i disseny i manteniment de la pàgina web del projecte

D2. Edició del material divulgatiu del projecte destinat al públic en general

D3. Elaboració de panells informatius

D4. Realització de jornades de transferència tecnològica i visites tècniques

D5. Edició de documents tècnics per transferència

D6. Edició d’un video divulgatiu del projecte

D7. Acte conjunt amb el sector vitivinícola

D8. Comunicacions tècniques en jornades i congressos sectorials i redacció d’articles

D9. Elaboració de l’informe divulgatiu (layman’s report)

D10. Comunicació i difusió a través de la premsa

 

Accions de gestió i seguiment

E1. Gestió i coordinació del projecte

E2. Seguiment administratiu i financer

E3. Reunions de funcionament del projecte

E4. Auditoria externa

E5. Networking amb altres regions europees

E6. Elaboració de l’Informe “After LIFE Communication Plan”

 

Calendari:

Inici projecte: 01/07/2014

Final projecte: 30/06/2018