Documentació i productes

Productes de difusió i divulgació del projecte

Productes tècnics

Aplicatiu SIG del grau de vulnerabilitat de les suredes al canvi climàtic